Information Regarding COVID-19

  • HOME
  • Information Regarding COVID-19
Information from the Consulate General
Information from HIECC
Information from HIECC
Kabuuan ng mga Pinakabagong Impormasyon ukol sa COVID-19 (4/1/2024)
2024.04.02

Kabuuuan ng mga pinakabagong impormasyon na ipinahayag ukol sa COVID 19 at regular na pananatilihing bago ang mga impormasyon.

<Mga Anunsyo>
Simula Abril ng taong 2024, ang Panlaban sa impeksyon ng COVID-19 ay mababago (Abril 1 ~) ≪Pinakabago≫
Gabay sa Paggamit Ng Mask simula sa ika-13 Marso, 2023 (Hokkaido)
~Mga araw-araw na Hakbangin ~ Pigilan ang pagkalat ng Covid-19 at Trangkaso

<Leaflets, Flyers at iba pa na nagsasaad ng mga impormasyon ukol sa COVID-19>
Simula sa Pag test hanggang sa Pagpapagaling - COVID-19 sa Hokkaido (Ingles) (Hokkaido) (Mayo 8~)
Hokkaido COVID-19 Chat Bot (Hokkaido) ※Nihonggo
Sa pag iwas sa COVID-19 at pagkalat ng impeksyon (MHLW)

<Bakuna ng COVID-19>
Paunawa ukol sa bukuna sa coronavirus (Halimbawa)
MHLW COVID-19 Vaccine Call Center: 0120-761770 (Ingles) 9:00~21:00 (kabilang ang mga araw ng Sabado, Linggo at Pista)

<Mga Programa ukol sa mga Suporta>
Tumanggap ka na ba ng Temporary Loan Emergency Fund loan forgiveness notification? (5/17/2022)
Impormasyon ukol sa pagbabayad ng Espesyal na Loan
  1. Abiso ukol sa simula ng pagbabayad
  2. Temporary Loan Emergency Fund loan forgiveness notification (Ingles) (MHLW)
  3. Hiling para sa direktang pagbabayad sa bangko

Impormasyon ukol sa Panlaban sa Impeksyon ng COVID-19 sa pagkalipas ng Abril 2024
2024.04.01

Simula sa Abril ng taong 2024 ang Panlaban sa impeksyon ng COVID-19 ay ililipat sa regular na sistema ng Institusyong Medikal. Ang detalye ng pagbabago ay naipahayag na ng Gobyerno ng Hokkaido.
Para sa karagdagang impormasyon, alamin sa flyer.

Simula sa Pag test hanggang sa Pagpapagaling - COVID-19 sa Hokkaido
2023.04.28

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kalakip na file.

Gabay sa Paggamit Ng Mask simula sa ika-13 Marso, 2023
2023.03.12

Ang gabay ng Gobiyerno tungkol sa paggamit ng mask sa bansang Hapon ay babaguhin simula Marso 13, 2023. Ang Punong-Tanggapan para sa COVID-19 at ibang Pagpigil Ng mga lumalabas na nakakahawang Sakit o Emerging Infectious Disease Control at ang Kagawarang Pangkalusugan o Ministry of Health, Trabaho at Kapakanan o Labor and Welfare ay nagpahayag ng “Revision of mask usage policy” o “Pagbabago nang Patakaran sa Paggamit Ng Mask.”

Para sa mga tumanggap nang Espesyal na Utang Pondo o Special Loan Fund/ Salaping Tulong na Pautang Para Sa Pang-araw-araw Na Pamumuhay o Monetary Assistance for Everyday Life Loan
2022.12.26

Ang mga abiso ay ipadadala sa pamamagitan ng koreo para sa mga tumanggap nang Salaping Tulong Na Pautang Para Sa Pang-araw-araw na Pamumuhay o Monetary Assistance for Everyday Life/ Espesyal Na Utang Pondo o Special Loan funds, at sa mga nakatakda nang mag-umpisa ng pagbabayad mula sa Enero 26, 2023.

Para sa sanggunian o reference, ang Hokkaido Council of Social Welfare ay lumikha ng gabayan sa mga uri ng mga dokumento na ipadadala at ang nilalamang paliwanag. Mangyaring sangguniin ito bilang isang pangangailangan.

Kung kayo ay may katanungan tungkol sa kailangang pamamaraan , mangyaring kumontak sa amin dito sa Foreign Resident Support Center.

Mangyaring tingnan ang kalakip na mga dokumento para sa mas maraming impormasyon

Mangyaring siguruhin na i-tsek ang mga dokumentong ipinadala bago magsimula ng pagbabayad.

Notice regarding repayment forgiveness
2022.05.17

*Information about repayment exemptions and consultation desks